ELAH zending

Stichting Akkerlieden en Wijngaardeniers

Adres: Puntweg 9,  7715PK Punthorst
Tel:   0529-482377
Email: Akkerlieden@gmail.com
KvK:   05076633
RSIN: 813838289

Opgericht: 13 december 2004

Doel

Doel van de stichting is: “Verspreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland in woord en daad vanuit de opdracht van Gods Woord in Jesaja 61:5, door middel van ondersteuning op financieel en humanitair gebied aan zendingswerkers en organisaties die zich hiervoor inzetten.”

Dit doel trachten we te verwezenlijken door middel van het inzamelen van geldmiddelen, financieel ondersteunen van zendelingen en andere werkers, het houden van bijeenkomsten, onderhouden van contacten en doorgeven van nieuws van betrokken bedieningen, en gebed.

Akkerlieden en Wijngaardeniers is ontstaan vanuit het verlangen om op een praktische manier ondersteuning te bieden aan zendelingen en organisaties die zich inzetten voor Gods Koninkrijk of voor Israël en het Joodse volk wereldwijd. Als stichting kunnen we op een verantwoorde manier financiële en andere steun aan hen geven en doorgeven.

Werkwijze

We ondersteunen zendelingen en andere werkers in landen overal ter wereld (o.a. Roemenië, Brazilië, Mozambique, Papoea, China), zowel Nederlanders als werkers uit andere landen. Hun werk varieert van Evangelieverkondiging, gemeenteopbouw, Bijbelvertaling en kinderwerk tot humanitaire en medische hulp, pro-life werk en steun aan studenten en ex-verslaafden.

We hebben vanuit de Bijbel een speciale band met en aandacht voor Gods volk Israël. Daarom ondersteunen we Messiaans-Joodse gemeenten en andere bedieningen in Israël, en organisaties die zich in zetten voor de terugkeer van het Joodse volk uit alle landen naar Israël (Aliyah).

Belangrijk is het persoonlijke contact met de werkers, niet alleen door nieuwsbrieven en correspondentie (e-mail, telefoon), maar ook door zendingsavonden en spreekbeurten in gebouw “De Hof” in Punthorst; soms door het maken van een reis om hen ter plaatse te bezoeken.

We werken voornamelijk met en voor Christenen, maar iedereen is welkom om bijeenkomsten te bezoeken en bij te dragen met giften.

De inkomsten van de Stichting bestaan uit geregelde en incidentele giften, en collectes tijdens onze zendingsbijeenkomsten en kerkdiensten.

In totaal ondersteunen we zo’n 40 projecten, waarvan ongeveer 20 een vast maandelijks bedrag ontvangen. Ook geven we incidentele steun bij speciale noden of projecten.

In het verleden zijn veel reizen met hulpgoederen (kleding, levensmiddelen en andere benodigdheden) gemaakt, met name naar Roemenië en Rusland.

Enkele ondersteunde bedieningen

Mozambique, Heide Zwirner

Zendelinge en verpleegster. Zij geeft fysiotherapie aan gehandicapte kinderen, raad en voedselhulp aan moeders, cursussen preventie en gezond leven aan christelijke werkers. Waar mogelijk getuigt ze van Jezus.

Oekraine, Novovolynsk.

‘Dobre Destiny’ steunt projecten vanuit een plaatselijke gemeente: ontwenningshuizen voor mannen, een vrouwen- en een kinderhuis; ook een bakkerij, die zorgt voor werk en inkomsten en velen van voedsel voorziet

Brazilië, St. Horeb, Netty Zeeders.

Met haar medewerkers geeft zij zorg en verkondigt het Evangelie aan kinderen uit achterstandswijken van Timóteo. Recent zijn ook in andere plaatsen een voedselproject en counseling voor moeders opgestart.

Roemenië, Deva, pastor Siminel en Lia Lazar

Zij werken onder de armsten in de omgeving met materiële hulp en evangelisatie. Met onze financiële steun hebben zij een uniek thuiszorgproject opgezet, waarbij aan zieken en bejaarden thuis zorg, aandacht, hulp en geestelijke begeleiding wordt gegeven.

Israël, ‘L’Chaim-toLife’, Daniel Braun

Jongelui in Israël, die voor hun militaire dienst staan, bezoeken bejaarde overlevenden van de Holocaust. Ze brengen levensmiddelen en knappen woningen op; het belangrijkste is regelmatig persoonlijk contact tussen oud en jong, waar beide door bemoedigd en gezegend worden.

Brazilië, St. Jafet, Janneke & Fernando Galvao-Hulst

St. Jafet zet zich in om het Evangelie te brengen onder kinderen in favelas (krottenwijken) van Rio de Janeiro, waar veel armoede en drugsgebruik is. In gebouwtjes in de wijken worden kinderclubs gehouden met lunch, spelletjes en hulp bij schoolwerk.

Roemenië, St. Heroes Arise, Ferdy & Agnes Bergsma.

Jong Nederlands-Roemeens echtpaar zet zich in voor evangelisatie, kinderwerk en scholing van gelovigen in de regio Târgu-Mures, vooral onder de zigeunerbevolking.

Israël, omgeving Tel-Aviv, Abundant Life (Chaim Beshefa), Ishai & Anat Brenner

Pro-life werk, gericht op hulp en counseling voor zwangere vrouwen in moeilijke situaties, voor en na de geboorte van het kind; verder evangelisatie en bemoediging onder prostituees in Tel-Aviv, en bewustmaking onder jongeren.

Recente activiteiten en plannen

Vanwege de coronasituatie kon in 2021 slechts een enkele zendingsavond georganiseerd worden en zijn geen reizen gemaakt. Ondersteuningen en contacten liepen gewoon door. We hopen de komende tijd weer meer activiteiten te kunnen ontplooien.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier personen:

Grietje Terpstra – voorzitter
Anne van Dijk – secretaris
Henny Prins – penningmeester
Ina Klok – algemeen lid

De bestuursleden ontvangen voor hun werk geen salaris of vergoeding. Ook in andere opzichten houden we de onkosten beperkt, om zoveel mogelijk aan de doelen te kunnen besteden. Giften en donaties specifiek voor bepaalde bedieningen ontvangen, worden volledig daaraan doorgegeven.

Financiën

De stichting is sinds 2007 door de belastingdienst goedgekeurd als ANBI-instelling. Giften en donaties die door u aan de stichting worden geschonken zijn dus aftrekbaar voor de belasting.

Bankgegevens: Rabobank NL87 RABO 0345 5835 90 t.n.v. Stichting Akkerlieden en Wijngaardeniers

Financieel overzicht:

Overzicht 2022
Saldo 1-1-2022 14.394,87
Inkomend 71.840,00
Uitgaand (giften) 66.269,00
Kosten (accountant) 4.063,00
Saldo 31-12-2022 16.402,21
Overzicht 2021
Saldo 1-1-2021 14.391,65
Inkomend 48.832,00
Uitgaand 43.649,00
Kosten 4.927,00
Saldo 31-12-2021 14.647,65

Korte samenvattingen Jaarverslagen

2022   

Het jaar 2022 bracht een verdrietige gebeurtenis; op 22 juli overleed Marc Radema, die vanaf de oprichting secretaris was geweest. Wij missen hem als medewerker en als vriend. Een blijde gebeurtenis was het toetreden van Ina Klok als bestuurslid. Het bestuur ziet er nu als volgt uit:

Grietje Terpstra – voorzitter
Anne van Dijk – secretaris
Henny Prins – penningmeester
Ina Klok – algemeen lid

Financieel gezien was het een goed jaar, zie hiervoor het financieel overzicht.

Conclusie

Ondanks het gemis van onze vorige secretaris Marc Radema heeft het bestuur in de nieuwe samenstelling zich met vernieuwd enthousiasme ingezet om de doelstelling van de stichting waar te maken.

Verschillende organisaties/ zendelingen kwamen verslag doen van hun werk in ‘De Hof”. De persoonlijke relaties met vele van de door de stichting ondersteunde zendingswerkers inspireerden ons als bestuur tot volledige inzet. Tot onze grote vreugde en dankbaarheid zagen we dat we gezegend werden met een toename van inkomsten, zodat we nog meer ondersteuning konden bieden. Omdat God nooit het werk loslaat dat Hij begonnen is, zien we het komende jaar dan ook met vertrouwen tegemoet.

 

2021

Ook in 2021 bleven de openbare activiteiten beperkt. Vanaf oktober waren er weer enkele zendingsbijeenkomsten.

De ondersteuning van zendelingen en andere werkers werd voortgezet en zelfs uitgebreid. Er was financiële ruimte voor een aantal incidentele acties en bijdragen. Dankzij de reserve konden de uitgaven praktisch gelijk gehouden worden aan die in 2020; de inkomsten daalden licht.

Er vonden diverse bestuursvergaderingen plaats, gericht op het financiële beleid en verbetering van de presentatie, met name door samenstellen van een nieuwe website.

Voor 2022 voorzien we voortgang van het bestaande werk en eventueel nieuwe activiteiten.

 

2020

Ondersteuning van zendelingen en andere werkers werd voortgezet. Aan alle aangegane verplichtingen kon voldaan worden. De totale bedragen aan inkomsten en ondersteuningen namen af, maar bleven aanzienlijk. De doorgevoerde besparingen bleken zelfs effectiever dan verwacht, waardoor de financiële ruimte toenam.

Vanwege de coronapandemie waren er vanaf maart geen openbaar toegankelijke activiteiten en werden geen reizen ondernomen. De hoofdtaken van bestuur en ondersteuning vonden gewoon doorgang. Henny Prins trad toe tot het bestuur.

 

2019   

In 2019 werden 36 bedieningen ondersteund. Behalve ondersteuning werd aandacht besteed aan contact houden met werkers en bekendheid geven aan hun werkzaamheden. Vanwege teruglopende inkomsten werden besparingen doorgevoerd. Inkomsten en uitgaven kwamen zo in evenwicht.

We hielden 10 bijeenkomsten met zendelingen en andere werkers; met enkele anderen vond een persoonlijke ontmoeting plaats. Anne maakte op eigen kosten een reis naar Heide Zwirner in Mozambique, wat leidde tot een extra project om fondsen te werven voor een terreinauto. Ook werden hulpgoederen naar Roemenië verzonden, en werd een reis daarheen gemaakt.

 

Interesse in de zorg van ELAH?

Via onderstaande buttons kunt u een afspraak plannen
om eens langs te komen of om een zorgaanvraag te doen.
We zien u graag verschijnen!