ELAH Missie en visie

Missie

Elah heeft een christelijke identiteit. Onze visie is gebaseerd op Jesaja 61: “Hij heeft mij gestuurd om mensen die lijden en worden onderdrukt het goede nieuws te vertellen en mensen met gebroken harten te troosten.” Vanuit deze grondlegging wil Elah zich richten op de waardigheid van de mens, zijn kostbaarheid en zijn verlangen naar nabijheid. We streven ernaar om er te zijn, mét en voor de behoeftige ander die aangewezen is op (professionele) hulp en steun. Elah biedt die hulp, steun en zorg door samen op te trekken, naar elkaar om te zien en vanuit relatie en het kennen van de ander die persoon te helpen om verder te komen.

Visie
Elah, Huis van Hoop en Herstel

Huis

Dit vertaalt zich naar het feit dat Elah een Huis wil zijn en geborgenheid wil bieden aan mensen die dit nodig hebben en hiernaar verlangen.

Herstel

is waar we naar streven. Herstel kan betekenen dat iemand teruggaat naar familie of weer een eigen huis krijgt en daar een bestaan opbouwt. Herstel kan voor een ander betekenen dat men zijn plek definitief vindt bij Elah. Hierbij houden we blijvend voor ogen wat de ontwikkelingsmogelijkheden van die persoon zijn.
We willen graag zorg ‘op maat’ leveren: díe hulp geven die past bij de nood en het karakter van de deelnemer. De begeleiding is afgestemd om het leefritme van de ander; soms langzaam, soms razendsnel, soms dringend, soms herhalend, vaak instabiel en redelijk onvoorspelbaar. De begeleiding laat zich niet aanspreekbaar zijn op maar één type probleem of hulpvraag. Belangrijker is openheid, brede inzetbaarheid en doen wat de hand vindt te doen.

Hoop

 komt terug in onze benadering van de deelnemers. Voor een ieder is er hoop en dit willen we ook zichtbaar maken door niemand daarvan op voorhand uit te sluiten, wetende dat Jezus ons hoop geeft op een nieuwe toekomst en nieuw leven zoals we kunnen lezen in:

Jer.29:11-14
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en ik zal in je lot een keer brengen.

Beleid/speerpunten

Welke zijn uitgewerkt in het Meerjaren beleidsplan van de stichting ELAH  zijn de volgende:

1. Geloof en Gebed
Leven vanuit geloof is leidend op alle terreinen van het leven. Daarbij is de vraag naar wat God wil met mij, van groter belang dan de vraag wat ik wil. Het gaat om Christus in mij en in ons. Geloof in Christus speelt door de dag en door de week een belangrijke rol. Bijbellezen, bidden, alleen en gezamenlijk, samenkomsten met aanbidding en onderricht zijn vaste aspecten van ons leven op de boerderij. Niet als een theoretisch iets, maar ook altijd gekoppeld aan de vraag, hoe is dit voor mij en voor ons van toepassing. Wat zijn de waarden en normen van God? Wat zou Hij doen? Je daaraan onderwerpen verandert, mensen en hun omgaan met elkaar, ten goede en daarin wordt het Koninkrijk van God zichtbaar en merkbaar.

3. Gezinshuis/ Familie zijn en Gastvrijheid
De ELAH gemeenschap is te vergelijken met een heel groot gezin waarin maaltijden, koffie- en theetijden en de taken zoveel mogelijk samen worden gedaan. Daarin is ieder, als deel van een groter geheel, belangrijk, nodig en even waardevol als de ander. Lief en leed worden met elkaar gedeeld en gedragen. In de groep is zorg voor elkaar en omzien naar elkaar belangrijk. Er is altijd professionele begeleiding aanwezig.

5. Kwaliteit
Degelijkheid in leven en werken is belangrijk voor ons: om datgene wat je doet, zo goed mogelijk te doen. Dat geldt voor contacten, communicatie, financiën, werk en omgaan met elkaar, en de verantwoording van de zorg.

7. Toekomst
De vraag naar zorg neemt alleen maar toe. Voor ons is het een uitdaging om hierop te anticiperen, zowel in kwaliteit als in mogelijkheden. Het inkomen van de Stichting ELAH is hoofdzakelijk afhankelijk van de PGB budgetten. Het gezinshuis is gerenoveerd en wordt momenteel bewoond door André en Ina Koetsier die vanaf januari 2014 de algehele leiding over de stichting ELAH hebben. Er wordt gezocht naar een zinvolle bestemming voor het gezinshuis.

2. Gezonde bezigheid
Bij het leven op de boerderij hoort aanpakken en werken. Overdag heeft ieder een taak, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met capaciteiten. Sommigen werken ook buiten de deur. Het werk wat gedaan wordt is functioneel en zingevend. Er is bewust niet gekozen voor allemaal creatieve dingen maar voor individuele  en gezamenlijke taken zodat ieder een bepaalde verantwoordelijkheid heeft binnen het geheel. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de houtverwerking, huishouding, maaltijd bereiding, groente- en siertuinen en werkzaamheden in de ELAH boekwinkel in het dorp.

4. Samenwerking en afstemming
ELAH is geen gesloten gemeenschap, maar heeft een open blik naar de wereld om haar heen en heet ook mensen van buiten af hartelijk welkom in haar midden. Naast contacten met de buurt en het dorp, is er ook regelmatig contact met diverse hulpverlening en zorg instanties als huisarts, GGZ, e.a.. Ook zijn bezoekers van buitenaf altijd welkom om de samenkomsten in de Hof mee te vieren. Verder wordt er zeer actief deelgenomen in het ondersteunen van zendingswerk wereldwijd en dichtbij door het houden van jongerenavonden en meewerken aan locale initiatieven.

6. Dagstructuur
De dag is opgedeeld in meerdere korte periodes tussen vaste momenten van gezamenlijk koffie- en theedrinken en gebruik van de maaltijden. Structuur is voor ieders functioneren van groot belang en bindt de gemeenschap samen.

Interesse in de zorg van ELAH?

Via onderstaande buttons kunt u een afspraak plannen
om eens langs te komen of om een zorgaanvraag te doen.
We zien u graag verschijnen!